O nama Kontakt Download
zona

Specijalni radovi u graditeljstvu

Specijalni radovi u graditeljstvu označavaju skup radova koji zahtijevaju posebnu opremu, materijale, znanje i vještine koje nisu nužne u standardnim postupcima gradnje. Specijalnim radovima obično se osiguravaju zahtjevi za građevinu koje nije moguće postići standardnim postupcima ili se vrši osiguranje istih ako je tijekom gradnje ili uporabe došlo do narušavanja bitnih svojstava građevine.

Injektiranje

Injektiranje kao mjera sanacije osigurava konstruktivnu cjelovitost, trajnost i punu funkcionalnost građevine kao i trajnost i mehanička svojstva gradiva. Sa stajališta osiguranja trajnosti i zaštite gradiva konstrukcije, injektiranje je preporučena mjera zaštite od prodora štetnih čimbenika iz okoline ili pohranjenog sadržaja, kontrolu vlage i prodora tekućina i time iniciranih procesa degradacije (karbonatizacija betona, elektrokemijska korozija armature, alkalno-silikatna reakcija…) kao i degradacije, uništavanja ili gubitka pohranjenog materijala i inventara.

Prilikom injektiranja koristimo posebno projektirane ili tvornički pripremljene materijale sukladno namjeni:

  • materijale na bazi epoksida visoke čvrstoće i izrazite prionjivosti za prijenos sila, povezivanje i rehabilitaciju nosive konstrukcije.
  • akrilne i poliuretanske materijale za ispunu pukotina s elastoplastičnim svojstvima za povećanu duktilnost konstrukcije ili za hidroizolaciju.
  • reaktivne bujajuće materijale za sprečavanje direktnih prodora vode.
  • suspenzije na bazi mikrocementa, koloidalne mikrosilike i polimernih materijala za stabilizaciju i poboljšanje temeljnog tla.
  • silikatne ili silikonske suspenzije za sanaciju kapilarne vlage.

Injektiranje

Injektiranje kao mjera sanacije osigurava konstruktivnu cjelovitost, trajnost i punu funkcionalnost građevine kao i trajnost i mehanička svojstva gradiva. Sa stajališta osiguranja trajnosti i zaštite gradiva konstrukcije, injektiranje je preporučena mjera zaštite od prodra štetnih čimbenika iz okoline ili pohranjenog sadržaja, kontrolu vlage i prodora tekućina i time iniciranih procesa degradacije (karbonatizacija betona, elektrokemijska korozija armature, alkalno-silikatna reakcija…) kao i degradacije, uništavanja ili gubitka pohranjenog materijala i inventara.

Prilikom injektiranja koristimo posebno projektirane ili tvornički pripremljene materijale sukladno namjeni:

  • materijale na bazi epoksida visoke čvrstoće i izrazite prionjivosti za prijenos sila, povezivanje i rehabilitaciju nosive konstrukcije.
  • akrilne i poliuretanske materijale za ispunu pukotina s elastoplastičnim svojstvima za povećanu duktilnost konstrukcije ili za hidroizolaciju.
  • reaktivne bujajuće materijale za sprečavanje direktnih prodora vode.
  • suspenzije na bazi mikrocementa, koloidalne mikrosilike i polimernih materijala za stabilizaciju i poboljšanje temeljnog tla.
  • silikatne ili silikonske suspenzije za sanaciju kapilarne vlage.

KONSTRUKTIVNI I NEKONSTRUKTIVNI POPRAVAK

Konstruktivni i nekonstruktivni popravak građevine su postupci sanacije i vraćanja geometrijskih ili funkcionalnih svojstava elemenata konstrukcije. Ako se radi o elementima konstrukcije koji primarno ne sudjeluju u mehaničkoj otpornosti konstrukcije, govorimo o nekonstruktivnom popravku, dok kod nosivih elemenata konstrukcije ukoliko popravkom utječemo na nosivost ili trajnost utoliko govorimo o konstruktivnom popravku.

Hidrodemoliranje

Hidrodemoliranje je postupak selektivnog uklanjanja materijala (uglavnom betona) s minimalnim utjecajem na preostali dio gradiva. Za hidrodemoliranje se koristi mlaz vode visokog pritiska (60-200 MPa) koji je svojim intenzitetom podešen za uklanjanje materijala do određenih mehaničkih karakteristika, a materijal iznad te granice ostavlja netaknutim. To je ujedno i najveća prednost ovog postupka pred klasičnim mehaničkim metodama uklanjanja koje su bitno utjecale i na materijal koji ostaje i lokalno narušavale njegova mehanička svojstva.

Mlazni beton

Često se kod ugradnje betona pojavljuje potreba za ugradnjom bez klasične oplate, na vertikalnim površinama, podgledima ili pokosima. Da bi tako ugrađen beton postigao zahtijevana svojstva i kompaktnost, koristi se postupak mlazne ugradnje, gdje se svjež transportni beton, reološki modificira kemijskim dodacima kroz sustav mlaznica, velikom brzinom izbacuje i kompaktira na podlozi. Pri tome kemijski dodaci mijenjaju reološka svojstva betona i osiguravaju tiksotropni efekt tako da se svježi beton relativno velike debljine sloja zadrži na mjestu ugradnje bez oplate do trenutka očvršćavanja.

Dijamantno rezanje

Dijamantno rezanje i bušenje betona je postupak rekonstrukcije ili razgradnje građevinskih konstrukcija u kojem se prilikom rada ne razvijaju vibracije, buka i prašina čime je ovaj postupak pogodan za primjenu u urbanim sredinama i na objektima koji su tijekom radova u eksploataciji. Ujedno, radi izostanka vibracija postupci dijamantnog rezanja prihvatljivi su kod radova na konstrukcijama koje ne trpe vibracije (građevine spomeničke baštine, tankostjeni i fragilni elementi konstrukcije...).

OJAČANJE KONSTRUKCIJE

Ojačanje konstrukcije je postupak povećanja mehaničke otpornosti konstrukcije ili restauracije narušene mehaničke otpornosti uslijed neočekivanih eksploatacijskih utjecaja, incidenata ili elementarnih nepogoda.

Ugradnja ojačanja od karbonskih i staklenih vlakana

FRP (fiber reinforced polimer) kompozitni su proizvodi namijenjeni ojačanju i sanaciji građevinskih konstrukcija. Proizvode se u obliku predgotovljenih lamela, multidirekcionalnog i unidirekcionalnog tekstila, mreža i strukova. Iznimna čvrstoća vlakana, mala težina, otpor na zamor, UV stabilnost i povoljna mehanička svojstva omogućavaju jednostavna i tehnički elegantna rješenja. Vlakna su uglavnom na bazi ugljika, stakla ili bazalta, a matrica je od polimernog veziva, uglavnom epoksida. Ako se FRP ugrađuje s polimer-cementnim vezivima onda govorimo o sustavima TRM (textile reinforced mortar) odnosno FRCM (fibre reinforced cement matrix) koji su našli primjenu u protupotresnim ojačanjima konstrukcija.

Prednaprezanje

Prenaprezanje elemenata konstrukcije je postupak kojim konstrukciju dovodimo u povoljnije stanje naprezanja ili deformacija. Prednaprezanje se vrši prilikom proizvodnje elemenata konstrukcije (prefabriciranje) ili kod same ugradnje. U posebnim slučajevima prednaprezanje konstrukcije može se izvesti kao naknadna mjera u sanaciji oštećenja ili poboljšanju mehaničke otpornosti građevine. CFRP lamele su pogodne za naknadno prednaprezanje radi svojih mehaničkih osobina i postojanosti na utjecaje okoline.

Sanacija temelja

Sanacije građevina uslijed problema vezanih za temeljenje često spadaju u najzahtjevnije postupke sanacije. Utjecaj neodgovarajućeg temeljenja na konstrukciju manifestira se kroz više aspekta, od lokalnog ili globalnog gubitka stabilnosti, diferencijalnog slijeganja ili slijeganja van očekivanih vrijednosti, znatnih deformacija i gubitka funkcionalnosti objekta.

Sanacija se uglavnom svodi na poboljšanje geomehaničkih karakteristika tla postupcima dodatne konsolidacije ili ojačanja, mijenjanje geometrije temelja i dodavanje novih elemenata temeljne konstrukcije.
Sub Vision d.o.o. pruža uslugu geotehničke prospekcije i istražnih radova, geotehničko projektiranje kao i radove na poboljšanju geotehničkih karakteristika tla injektiranjem i izvedbom mikropilota.

Sanacija temelja

Sanacije građevina uslijed problema vezanih za temeljenje često spadaju u najzahtjevnije postupke sanacije. Utjecaj neodgovarajućeg temeljenja na konstrukciju manifestira se kroz više aspekta, od lokalnog ili globalnog gubitka stabilnosti, diferencijalnog slijeganja ili slijeganja van očekivanih vrijednosti, znatnih deformacija i gubitka funkcionalnosti objekta.

Sanacija se uglavnom svodi na poboljšanje geomehaničkih karakteristika tla postupcima dodatne konsolidacije ili ojačanja, mijenjanje geometrije temelja i dodavanjenovih elemenata temeljne konstrukcije.
Sub Vision d.o.o. pruža uslugu geotehničke prospekcije i istražnih radova, geotehničko projektiranje kao i radove na poboljšanju geotehničkih karakteristika tla injektiranjem i izvedbom mikropilota.

Sanacija i rekonstrukcija podova

Podovima se u fazi projektiranja uglavnom ne posvećuje dostatna pažnja jer su karakterizirani kao sekundarni elementi konstrukcije. U stvarnosti oni trpe direktna i često najveća mehanička i kemijska opterećenja uzrokovana neprimjerenim korištenjem. To često rezultira lošim i nedorečenim rješenjima koja kasnije prednjače u troškovima održavanja građevine, narušavaju proizvodni proces i kvalitetu proizvoda.

Prilikom sanacija podova u proizvodnim pogonima trajanje zahvata često je primarni parametar za prihvaćanje rješenja.
Sub Vision d.o.o. pruža uslugu projektiranje i izvedbe zahvata rekonstrukcije industrijskih podova postupcima i materijalima koji omogućuju minimalne zastoje proizvodnih procesa. Prilikom uklanjanja postojećih podnih sustava koristimo opremu koja ne proizvodi vibracije i osigurava potpuno uklanjanje prašine, dok materijali koje upotrebljavamo postižu punu mehaničku i kemijsku otpornost unutar nekoliko sati, čak i na niskim temperaturama (do -20⁰C).

Prefabricirane konstrukcije

Izvođenje prefabriciranih konstrukcija u dijelu ili cijelosti ima niz prednosti, od snižavanja troškova građenja, kraćih rokova gradnje te bolje i ujednačenije kvalitete konstrukcije radi kontroliranih uvjeta proizvodnje.
Sub Vision d.o.o. nudi uslugu projektiranja i izvođenja prefabriciranih konstrukcija prema zahtjevima investitora.

Prefabricirane konstrukcije

Izvođenje prefabriciranih konstrukcija u dijelu ili cijelosti ima niz prednosti, od snižavanja troškova građenja, kraćih rokova gradnje te bolje i ujednačenije kvalitete konstrukcije radi kontroliranih uvjeta proizvodnje.
Sub Vision d.o.o. nudi uslugu projektiranja i izvođenja prefabriciranih konstrukcija prema zahtjevima investitora.

Protupotresna sanacija

Potresom oštećene konstrukcije potrebno je sanirati u dijelu oštećenja nastalih kao posljedica djelovanja potresa i ojačati do razine koja je primjerena potresnoj opasnosti i kategoriji objekta sukladno aktualnoj zakonskoj regulativi.
Sub Vision d.o.o. nudi usluge procjene i monitoringa oštećenja, izvođenja istražnih radova na potresom oštećenim građevinama, proračun i ocjenu potresne otpornosti građevine po nelinearnoj “push-over” metodi sukladno nizu normi HRN EN 1998, projektiranje radova obnove i ojačanja, kao i samo izvođenje.